/කහ හිඟය නැති කරන්න මෙරට ගොවීන් සූදානම්

කහ හිඟය නැති කරන්න මෙරට ගොවීන් සූදානම්

Liveat12 #Swarnavahini #news Subscribe : https://www.youtube.com/c/Liveat8News?sub_confirmation=1 Like us on FB@ …
Original Source